Důležité milníky kolem nemocnice

 • 27. 04. 2012 - Alena Kuželová se úspěšně účastní výběrového řízení v NsP na pozici ekonomického náměstka
 • 27. 06. 2012 - Dozorčí rada jednomyslně doporučuje odvolat pana ředitele Samka a jmenovat Alenu Kuželovou ředitelkou NsP
 • 28. 06. 2012 - Rada města na základě doporučení dozorčí rady jmenuje do funkce ředitelky NsP Alenu Kuželovou
 • 08. 04. 2014 - Dozorčí rada zadala paní ředitelce zpracování návrhů variant koncepce rozvoje NsP
 • 29. 05. 2014 - Dozorčí rada odsouhlasila, která varianta koncepce má být detailně zpracována s termínem do konce listopadu
 • 19. 11. 2014 - Na žádost vedení města, dostávají členové Rady města pro svoji potřebu pracovní verzi koncepce
 • 26. 11. 2014 - Rada města bere na vědomí Koncepci Nemocnice s poliklinikou v Semilech 2015 - 2020+
 • 09. 12. 2014 - Zastupitelé města projednali koncepci s vedením nemocnice
 • 10. 12. 2014 - Rada města na základě koaliční smlouvy jmenuje do dozorčí rady NsP Davida Pěničku
 • 17. 12. 2014 - Člen rady města Petr Ceé na zastupitelstvu zpochybňuje udržitelnost 100% dotace na přestavbu operačních sálů
 • 22. 12. 2014 - David Pěnička uveřejňuje na Facebooku Hnutí SPOLU informace z pracovní verze koncepce
 • 29. 12. 2014 - Ředitelka nemocnice posílá otevřený dopis paní starostce
 • 05. 01. 2015 - Ředitelka nemocnice, zástupci odborů a primáři jednotlivých oddělení jednají s vedením města o budoucnosti nemocnice a požadují odvolaní pana Pěničky z dozorčí rady
 • 08. 01. 2015 - Alena Kuželová se vzdává funkce ředitelky NsP
 • 11. 01. 2015 - Paní starostka se schází s Ing. Slámou
 • 12. 01. 2015 - Rada města jmenuje Ing. Slámu ředitelem nemocnice a starostka města informuje o chystaném výběrovém řízení na firmu, která provede audit v nemocnici
 • 13. 01. 2015 - Do nemocnice dorazila firma, která bude provádět audit
 • 28. 01. 2015 - Rada města uzavřela smlouvu s auditorskou firmou VGD – AUDIT, s.r.o.
 • 03. 02. 2015 - Auditorská firma dokončila audit v nemocnici (za 4 pracovní dny)
 • 11. 02. 2015 - Čtyřkoalice na zastupitelstvu 11 hlasy odhlasovala záměr transformace NsP Semily p.o. na NsP Semily s.r.o. a záměr hledat nového strategického partnera
 • 18. 02. 2015 - V nemocnici se konalo setkání zaměstnanců s panem hejtmanem Půtou, řediteli nemocnic v Jilemnici a Jablonci nad Nisou. Oba ředitelé vyslovili zájem na hlubší spolupráci se semilskou nemocnicí
 • 18. 02. 2015 - Rada města rozhodla o jednání s nemocnicí města Jablonec nad Nisou za účelem společného postupu při zajišťování zdravotní péče v regionu
 • 27. 02. 2015 - Zastupitelé dostali zprávu o auditu od společnosti VGD – AUDIT, s.r.o.
 • 12. 03. 2015 - Nemocnice Jablonec nad Nisou odstoupila od záměru spolupracovat se semilskou nemocnicí
 • 25. 03. 2015 - Po změně ve vedení města došlo i ke změně ve vedení nemocnice. Byl odvolán ředitel Ing. Tomáš Sláma, MSc. a do funkce byla jménova Ing. Alena Kuželová, MBA
 • 26. 03. 2015 - Funkce v dozorčí radě nemocnice se vzdává David Pěnička. Následují ho Ing. arch. Věra Blažková, RSDr. Rostislav Chlupáč a MUDr. Georgios Karadzos
 • 27. 04. 2015 - Město Semily uzavřelo smlouvu se společností Deloitte Advisory s.r.o., jejímž předmětem je zpracování nezávislé analýzy možných podmínek, vč. limitů a rizik, a forem spolupráce NsP a MMN
 • 01. 05. 2015 - Došlo k dočasnému omezení provozu na chirurgickém oddělení. Chirurgická ambulance zůstala zajištěna v plném rozsahu díky pomoci KNL
 • 04. 05. 2015 - Na semináři byli zastupitelé informováni o aktuálním dění a dalším postupu týkající se nemocnice a nenaplnění přislíbené pomoci od MMN Jilemnice
 • 05. 05. 2015 - Ředitelka nemocnice oficiálním dopisem požádala pana generálního ředitele KNL, a.s. MUDr. Nečesaného o zpracování nabídky strategického partnerství KNL, a.s. a NsP v Semilech
 • 12. 05. 2015 - Ředitelka NsP se zúčastnila jednání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec s žádostí o pověření generálního ředitele ke zpracování záměru spolupráce NsP a KNL z důvodu zachování NsP ve veřejném sektoru
 • 14. 05. 2015 - Zástupci KNL se setkali s vedením semilské nemocnice a vedoucími pracovníky primariátů i ostatních provozů, aby zhodnotili stávající situaci a navrhli další řešení
 • 18. 05. 2015 - V jídelně NsP se uskutečnilo setkání generálního ředitele Nečesaného se zaměstnanci semilské nemocnice k představení navrhovaného řešení ze strany KNL
 • 25. 05. 2015 - Zastupitelstvo města rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným Nemocnice v Semilech, s. r. o.
 • 28. 05. 2015 - Na krajském úřadě proběhlo jednání s generálním ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem za přítomnosti hejtmana s cílem zachovat nemocnici v Semilech a objem zdravotní péče v Libereckém kraji
 • 15. 06. 2015 - Díky pomoci a vstřícnosti KNL obnovilo chirurgické oddělení operativu a novým primářem se stal MUDr. Michal Valenta
 • 17. 06. 2015 - Na semináři pro zastupitele odpovídali na dotazy zástupci firmy Deloitte Advisory s.r.o. k vypracovanému materiálu, který posuzoval výhodnost jednotlivých variant dalšího směřování NsP
 • 17. 06. 2015 - Na základě závěrů z materiálu od firmy Deloitte se na krajském úřadě uskutečnilo jednání s radním pro zdravotnictví, hejtmanem a za účasti tří ředitelů a zástupců samospráv s žádostí o vyjádření ze strany Jilemnice k možné spolupráci všech tří subjektů
 • 29. 06. 2015 - Po zpracování písemné analýzy od firmy VGD se uskutečnil seminář pro zastupitele na téma převod příspěvkové organizace na s.r.o. (otázka vkladu/nevkladu majetku, možnosti, výhody, nevýhody, časovost postupu, …) za účasti Ing. Šumy z VGD
 • 15. 07. 2015 - Město Semily požádalo MMN Jilemnice a KNL a.s. o písemnou specifikaci spolupráce
 • 03. 08. 2015 - Uskutečnilo se jednání na půdě Libereckého kraje ohledně dalšího postupu v Semilech – účastni akcionáři KNL a.s., zástupci kraje, měst Semily a Jilemnice. Město Jilemnice avizovalo založení obchodní společnosti
 • 05. 08. 2015 - Začátek přípravy transformace Nemocnice z příspěvkové organizace na s.r.o. za koordinace a dohledu odborné firmy Ambruz & Dark Deloitte Legal (ADDL) - změna právní formy za účelem možnosti institucionální spolupráce s budoucím partnerem
 • 09. 09. 2015 - Za přítomnosti odborníků z ADDL proběhl další seminář pro zastupitele a členy dozorčích rad příspěvkové organizace a s.r.o. k popisu průběhu transformace
 • 14. 09. 2015 - Zastupitelstvo města schválilo zápůjčku 600 tis. Nemocnici v Semilech, s.r.o. k pokrytí nákladů transformace. Dále zastupitelé schválili zvýšení příspěvku na investice v nemocnici ve výši 5 mil. Kč a rezervu 6,5 mil. Kč
 • 30. 09. 2015 - Uskutečnil se další seminář pro zastupitele k provozním záležitostem a řešení situace na interním oddělení
 • 08. 10. 2015 - Další jednání s představiteli Libereckého kraje, Jilemnice a akcionáři KNL a.s. Zástupci města Jilemnice oznámili záměr převodu MMN Jilemnice z příspěvkové organizace na a.s.
 • 12. 10. 2015 - Zastupitelstvo města rozhodlo o projednávání aktuálních informací z nemocnice na každém zasedání zastupitelstva
 • 19. 10. 2015 - Na základě otevřeného výběrového řízení potvrdila Rada města jako valná hromada s.r.o. Ing. Alenu Kuželovou ve funkci jednatelky společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o.
 • 26. 10. 2015 - Město obdrželo nabídku od města Jilemnice a MMN Jilemnice ke spolupráci - deklarován záměr převodu příspěvkové organizace na a.s.
 • 05. 11. 2015 - Uskutečnil se seminář pro zastupitele k nabídce spolupráce z Jilemnice
 • 09. 11. 2015 - Zastupitelstvo města rozhodlo o spolupráci s Jilemnicí a schválilo písemné Memorandum o spolupráci. KNL a.s. přislíbila medicínskou podporu spojení semilské a jilemnické nemocnice; podporu spolupráci vyjádřili i představitelé všech akcionářů KNL a.s.
 • 01. 12. 2015 - Z důvodu nedostatku lékařů došlo u uzavření lůžkového interního oddělení. Zajištěna 24 hodinová nepřetržitá akutní interní péče
 • 09. 12. 2015 - Konal se další seminář pro zastupitele k podkladovým materiálům k transformaci nemocnice na s.r.o. před jejich schválením v zastupitelstvu
 • 14. 12. 2015 - Na jednání zastupitelstva města z důvodu náhlé a neočekávané změny stanoviska poskytovatele dotace (ROP) byly staženy materiály týkající se transformace nemocnice na s.r.o. Spolupráce s Jilemnicí však není ohrožena
 • 21. 12. 2015 - Rada města jmenuje Ing. Alenu Kuželovou na podkladě výběrového řízení z října 2015 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech do 31.12.2016, neboť nedošlo k transformaci na s.r.o. a k předpokládanému zrušení p.o.
 • 01. 01. 2016 - V novém roce nemocnice nadále funguje ve stávajících oborech, ortopedie, chirurgie a následná péče, postupně rozšiřuje ambulantní složku (cévní a plicní ambulance)
 • 18. 01. 2016 - Zahájena jednání s městem Jilemnice ohledně společného postupu v procesu založení společné a.s.
 • 28. 01. 2016 - Seminář pro zastupitele k nastavení základních podmínek a mantinelů spolupráce s městem Jilemnice
 • 08. 02. 2016 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2016, jehož součástí je částka 16 mil. Kč určená na provozní a investiční výdaje v nemocnici
 • 09. 02. 2016 - Proběhlo jednání zástupců zdravotnických zařízení východního regionu LK (Jilemnice, Semily, Vysoké n. J., Lomnice n/Pop.) a zástupců jejich zřizovatelů nad připravovanou koncepcí zdravotnictví LK
 • 29. 02. 2016 - Jednání města Semily, Jilemnice, MMN v Jilemnici a NsP v Semilech ohledně budoucí akciové společnosti, složení řídících orgánů, stanovy společnosti.
 • 10. 03. 2016 - Rada města schválila smlouvu se společností Grant Thornton Valuations, a.s., na vypracování znaleckého posudku k ocenění obchodního závodu semilské nemocnice včetně nemovitostí, a to pro potřeby dalších jednání o transformaci nemocnice do a.s..
 • 14. 03. 2016 - Rada města schválila po dohodě s městem Jilemnice a MMN v Jilemnici smlouvu se společností Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na poradenské služby při zakládání akciové společnosti.
 • 17. 03. 2016 - Proběhl seminář pro zastupitele na téma nemocnice s informacemi ohledně ocenění obchodních závodů a pokračujících jednání s Jilemnicí.
 • 26. 04. 2016 - Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí finančních prostředků Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 2 mil. Kč na přístrojové vybavení.
 • 06. 05. 2016 - Aktivní práce na získání nového druhu odborné péče - NIP a DIOP
 • 09. 05. 2016 - Na jednání zastupitelstva města byla schválena rozpočtová změna týkající se sterilizace.
 • 17. 05. 2016 - Jednání s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. nad fungováním chirurgického oddělení.
 • 24. 05. 2016 - Dvanáctý seminář pro zastupitele, který navazoval bezprostředně na jednání s Jilemnicí nad tématem příprav stanov akciové společnosti, složení řídících orgánů a budoucího uspořádání za přítomnosti zástupců firmy Deloitte.
 • 24. 05. 2016 - Jednání s představiteli města Jilemnice a MMN v Jilemnici k harmonogramu transformace nemocnic na akciovou společnost, nad přípravou návrhu stanov a.s., složení řídících orgánů a budoucího uspořádání mezi akcionáři za přítomnosti zástupců firmy Deloitte.
 • 03. 06. 2016 - Jednání na Libereckém kraji se zástupci KNL a.s. ohledně zachování medicínské podpory projektu spojení semilské a jilemnické nemocnice.
 • 06. 06. 2016 - Konal se Den otevřených dveří v semilské nemocnici.
 • 08. 06. 2016 - Další jednání s městem Jilemnice nad složením orgánů a.s. a vzájemnými majetkovými poměry v nové a.s. vzhledem k předpokládanému odhadu hodnoty obchodních závodů nemocnic.
 • 13. 06. 2016 - Rada města vzala na vědomí konečnou podobu harmonogramu transformace semilské a jilemnické nemocnice do společné akciové společnosti.
 • 16. 06. 2016 - Konal se již dvacátý ročník Harrachovských chirurgických dnů.
 • 20. 06. 2016 - Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o., ve výši 250 tis. Kč (k pokrytí ztráty za rok 2015 a k úhradě nákladů spojených s likvidací společnosti předpokládanou v 2017).
 • 27. 06. 2016 - Rada města při výkonu funkce jediného společníka schválila poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Nemocnici v Semilech, s.r.o., ve výši 250 tis. Kč.
 • 28. 06. 2016 - Na Libereckém kraji proběhl seminář k připravovanému materiálu Koncepce lůžkové péče Libereckého kraje.
 • 28. 06. 2016 - Proběhl třináctý seminář pro zastupitele, jehož tématem bylo podrobné připomínkování návrhu stanov akciové společnosti, které dle harmonogramu bude schvalovat Zastupitelstvo města Jilemnice 7.9.2016.