Otevřený dopis ředitelky nemocnice paní starostce ze dne 29.12.2014

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás se žádostí o zodpovězení níže uvedených dotazů a prosím Vás o vysvětlení postojů vedení města k nemocnici v Semilech.

Množící se výstupy vedení města znejišťují zaměstnance, poškozují nemocnici a ohrožují její budoucnost. Pevně doufám, že jde pouze o nedorozumění či neobratnost ve vyjádření, které se vysvětlí. Vzhledem k četnosti a veřejnosti těchto výstupů a nejistotě v samotné nemocnici, která může lehce vést k destabilizaci a tím nevratnému poškození nemocnice, Vás žádám o písemné odpovědi, které budu moci předložit nejen zaměstnancům nemocnice, ale i všem, kterým na nemocnici záleží.

1, vyjádření vedení města k semilské nemocnici

Z jakého důvodu na zastupitelstvu zpochybňuje člen rady města, Ing. Petr Ceé, přijetí 100% dotace ve výši 16 mil. Kč zvláště s ohledem na její udržitelnost v dalších 5-ti letech? Znamená to, že vedení města pochybuje o existenci nemocnice v tomto časovém horizontu?

Z čeho vychází pan Ing. Petr Ceé a pan David Pěnička (viz níže), když tvrdí, že nepotřebujeme další sál – tj. zpochybňují dotací krytou investici do přestavby operačního sálu B? Investice je vyvolána potřebou zvýšení komfortu a bezpečí pacientů při snížení energetické náročnosti a odstranění provozních problémů při současné obnově přístrojového vybavení. Pokud pan Ing. Petr Ceé a pan David Pěnička zpochybňují tuto investici, jaký k tomu mají důvod? Co chtějí s nemocnicí dělat, když ji nechtějí pomoci?

Výstup pana Ing. Petra Ceé znejistil zaměstnance i veřejnost a poškodil nemocnici.

Jak si komentáře vedení města ze zastupitelstva mají vysvětlit zaměstnanci a pacienti?

Prosím o radu, jak mám udržet personál a motivovat další odborný personál k nástupu do NsP, když majitel nemocnice pochybuje o jejím fungování v horizontu 5-ti let!

Upřesňuji, že formu a obsah sdělení pana místostarosty Vladimíra Šimka a Ing. Petra Ceé si mnozí posluchači vysvětlili tak, že nemocnice v Semilech končí. Již druhý den tyto hlasy, dotazy a komentáře v jednotlivých ambulancích zaznívaly a šokovaný personál mi volal, co se to na tom zastupitelstvu vlastně dělo?

Prosím Vás, abyste výše uvedené skutečnosti přišli osobně osvětlit zaměstnancům na lednové kolegium, které se uskuteční v jídelně NsP . Datum a čas upřesníme podle Vašich časových možností.

2, Na naší první pracovní schůzce, stejně jako na radě města, jsme se shodli, že mnou zpracovaná koncepce NsP bude v zájmu nemocnice do projednání důvěrným interním materiálem, určeným pouze pro zastupitele a členy dozorčí rady.

Takto byla koncepce také formulována a takto je koncepce také hned na prvních stranách výrazně označena. Jak je tedy možné, že člen dozorčí rady nemocnice, pan David Pěnička, tento interní materiál komentuje, a to včetně citací pasáží, na sociální síti Facebook? Takové jednání určitě není v zájmu nemocnice a jejího budoucího fungování. Od člena dozorčí rady jmenovaného radou města očekávám jednání v zájmu nemocnice, potažmo města, ne naopak.

Pan Pěnička ve svém komentáři navíc uvádí zjevné nepravdy (např. délka smlouvy pro ortopedii), což lze sice přičíst tomu, že od předání výtisku Koncepce NsP o více než 90 stranách, do zveřejnění obsáhlého komentáře pana Pěničky na sociálních sítích, uběhly necelé dvě hodiny, ale omluvit to nelze. Takové jednání poškozuje nemocnici, je neodpovědné a je v rozporu nejen se statusem koncepce, ale i s mlčenlivostí, kterou je každý člen dozorčí rady vázán.

Navíc se pan Pěnička na Facebooku zjevně vyjadřuje k nedokončené verzi koncepce ze dne 19.11.2014, předané a určené výhradně členům rady města, jako dočasný materiál pro seznámení se základními fakty...

Mám vyjádření pana Pěničky, zveřejněné na oficiálním facebookovém profilu Hnutí SPOLU, brát jako oficiální postoj a vyjádření k mému návrhu koncepce? Případně jak jinak mám tento výstup chápat?

Prosím o vysvětlení této situace..

3, Projednávání koncepce – pracovní schůzka zastupitelů dne 09.12.2014

Tato schůzka měla být klíčovou záležitostí pro nemocnici a vyvrcholením půlroční práce velkého týmu lidí a spolupracovníků, kteří se na tvorbě koncepce podíleli.

V době od 17-ti do 19:30h jsme se v rámci projednávání koncepce dostali pouze k úvodu a popisu současného stavu. Návrhová část koncepce zůstala zcela neprojednána. Ptám se, zda-li vedení města zvažuje další konání pracovní schůzky k tomuto tématu, či považuje proběhlé sezení za dostačující. Jsem připravena k další diskusi nad tématem, vysvětlení, poskytnutí informací či vyjasnění různých formulací v textu. Pro Vaši informaci uvádím, že dosud mě v této záležitosti nikdo nekontaktoval.

4, Členové dozorčí rady

Na naší první schůzce společně s Ing. Hruškovou a oběma místostarosty jste mě pověřila návrhem člena dozorčí rady z řad externích lékařů. Dle naší dohody (i požadavků stanov dozorčí rady) se mělo jednat o externího lékaře, spolupracujícího s lékaři v NsP, který má k naší nemocnici dlouhodobě pozitivní vztah. Dle Vámi zadaných parametrů jsem navrhla pana MUDr. Miroslava Holuba
- 37 let působícího lékaře v Semilech,
- historicky 5 let ve funkci ředitele NsP,
- 19 let působícího jako revizního lékaře VZP,
- bývalého člena DR nemocnice,
- odborníka s nadhledem i vhledem do problematiky zdravotnictví v ČR.

Akceptaci mého návrhu jste mi potvrdila mailem dne 24.11.2014.

Následně byl však bez dalšího jmenován MUDr. Matěj Kraus.

Proti MUDr. Krausovi osobně nic nemám, jelikož ho vůbec neznám. A nezná ho ani žádný lékař v naší nemocnici. K nemocnici v Semilech nemá pan doktor žádný vztah, natož aby byl dlouhodobě spolupracujícím lékařem v pozitivním vztahu k NsP. Pokud je mi známo, MUDr. Kraus je neatestovaný vojenský lékař, působící v Liberci, nově žijící v Semilech. Jaký zájem a přínos pro nemocnici vidí zřizovatel v jeho jmenování členem dozorčí rady NsP? Jak mám v nemocnici vysvětlit jmenování MUDr. Matěje Krause na místo MUDr. Miroslava Holuba?

5, Platy v nemocnici

Dne 03.12.2014 jsem jednala s panem místostarostou Šimkem o právním úskalí a důsledcích pro nemocnici, plynoucí z novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. k datu 01.01.2015.

Informovala jsem ho o krocích, které jako ředitelka NsP podnikám. (Projednávání s ostatními řediteli, právní rozbor specialisty,řešení situace na centrální úrovni přes zástupce krizového štábu AČMN,…) Zmínila jsem potřebu a nutnost upozornit vedení vládnoucích politických stran na centrální úrovni v Praze na rizika, nebezpečí a důsledky, které z novelizace plynou. Prosila jsem pana místostarostu Šimka (zvolen za ČSSD) a Vás za ANO 2011, abyste kontaktovali zvláště poslance ANO 2011 a ČSSD a upozornili na důsledky novely, případně požadovali změnu formulace v této právní normě.

Jaké jsou výsledky těchto jednání? Mohu pracovat s novými informacemi při přípravě roku 2015?

6, K dalším výrokům na zastupitelstvu dne 17.12.2014

Pan místostarosta Vladimír Šimek: „ Nemocnice je špatně vedena, paní ředitelko! Je ve špatném finančním stavu.“

Co je podle vás špatný finanční stav? Zisk 10 mil. Kč za rok 2014? Možná je myšleno 20 let nedostatečných investic. Ale o tom by měl vědět nejvíce sám pan místostarosta Vladimír Šimek, protože více jak polovinu z této doby byl ve vedení města. Za dva a půl roku, co jsem ředitelkou nemocnice, jsme investovali cca 26 mil Kč (lékárna, sály B, přístrojové vybavení), ale dohnat uplynulých 20 let jsme zatím samozřejmě nestihli. A když dorazí dotace, je její přijetí zpochybňováno… (pro porovnání investice za posledních 20 let – v Jilemnici investice 750 mil. Kč, v Jablonci 307 mil Kč, v Semilech 85 mil.Kč)

Špatné vedení nemocnice? Těžko se mohu hodnotit sama, ale doporučuji se zeptat zaměstnanců nemocnice na pracovní tempo a výkonnostní nároky v posledních dvou letech a za předešlých vedení. Šlo udělat ještě více, ale jsem si jistá, že více změn v systému nemocnice by již bylo pro organizaci ohrožující. Proběhlo základní nastavení všech procesů a zaměstnanci se mnohdy pohybovali na hranici svých možností. Rychlost i četnost změn byla na svém vrcholu. Ano, vydrželi to, jelikož to dělají pro sebe a pro zachování nemocnice. Teď je jejich vynaložená snaha vedením města zpochybňována.

Pro pořádek uvádím, že za mého vedení došlo k nasmlouvání zdravotní péče ve všech oborech na 5 let (nejdelší možné období) , došlo k akreditaci nemocnice SAK (nastavení principů a procesů fungování a vedení od vrátnice po márnici), nová lékárna, rekonstrukce sálu B za 16 mil kryté 100% dotací, získání dotace na vzdělávání za 2,5 mil Kč, zhodnocení stavu NsP a návrh dalšího směru rozvoje nemocnice v koncepci NsP. Pak desítky drobností, které nemocnici významně pomohly v jejím lepším fungování. Např. vykazování a správné řízení zdravotní péče, významné úspory v nákupech. Roční objem těchto provozních úspor je cca 8 mil. Kč.

Kde vedení města spatřuje chyby v mém vedení nemocnice? Žádné výtky jsem se nedozvěděla při snížení mého platu o 20%, ráda bych je znala alespoň teď.

Má vedení města zájem na tom, abych pokračovala v nastavené práci anebo má jiný záměr s vedením nemocnice?

S velkými obavami očekávám jednání únorového zastupitelstva. Prosím Vás o sdělení, jak si konkrétně představujete proces přijetí/nepřijetí koncepce.

Jako ředitelka vaší nejvýznamnější organizace a největšího zaměstnavatele v Semilech Vám sděluji, že nejsem schopna a ani ochotna pracovat bez vaší podpory, zastání, důvěry, dodržování pravidel a spolehlivosti. Záleží na vás, zdali mi chcete či nechcete vytvořit základní podmínky pro další práci v NsP. Ráda bych byla partnerem společného záměru „jak pomoci NsP v její existenci a dalším perspektivním rozvoji“. Zatím mám však bohužel pocit, že každý směřujeme jinam. Vyjasnění postoje musí přijít od Vás.

Prosím Vás o písemné odpovědi na všechny výše uvedené dotazy a hlavně o jasné sdělení,

Jaké má vedení města záměry s NsP? Jak bude vypadat její budoucnost podle vedení města?

Čeká na to bezmála 250 zaměstnanců nemocnice.

Vaši písemnou odpověď prosím do 06.01.2015.

Děkuji.

S pozdravem
Ing. Alena Kuželová, MBA
ředitelka NsP